DỊCH VỤ / Giám định hàng Kim loại & Khoáng sản

Giám định KL & KS

 

Khoáng sản 

Giám định chất lượng trước khi xuất hàng tại nơi khai thác

Giám định hầm tàu

Giám sát quá trình đóng và dỡ hàng

Giám định khôi lượng 

Lấy mẫu kiểm tra, phân tích

 

Kim loại

Phân tích các chỉ tiên lí hóa

Giám định kích cỡ

Giám định quy cách đóng gói

Giám định khối lượng

Giám định tình trạng ngoại quan