DỊCH VỤ / Kiểm tra, phân tích mẫu & chứng nhận

 

Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ đối với những sản phẩm sau:

Thức ăn

Thức ăn chăn nuôi

Sản phẩm nông, lâm nghiệp

Hóa  chất

Khoán sản & Kim loại

Sản phẩm hóa lỏng (xăng, dầu, nhựa đường, v.v…)

v.v….