DỊCH VỤ / Giám định hàng hải

Giám định Hàng Hải

 

Giám sát quá trình nhập và dỡ hàng

Giám định cầu cân tại cảng

Giám định mớn nước tàu biển

Giám định hầm hàng

Giám định độ sạch sẽ, an toàn của hầm hàng

Giám định khả năng đi biển của tàu, thuê và trả tàu

Giám định hàng hóa tổn thất

Lấy mẫu, phân tích

Tư vấn và cung cấp các dịch vụ khác theo yêu cầu