DỊCH VỤ / Giám định và tư vấn dự án

 

Tư vấn lắp đặt

Kiểm tra khả năng thực hiện dự án

Giám định tình trạng thiết bị máy móc trước khi lắp đặt

Giám sát quá trình thi công, lắp đặt, vận hành, giao nhận

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của dự án tới môi trường

Kiểm toán công trình, dự án